orter.davidlarsson.se
Geografisk frågesport om Sveriges tätorter

Kan du placera Sveriges tät­orter i rätt kommun, län och land­skap? Här kan du testa dina kun­skaper i svensk namn­geo­grafi i en fråge­sport med slump­mäss­igt gene­rerade frågor. Till varje fråga ges fyra svars­alter­nativ och din uppgift är att genom ett klick välja det rätta svaret.

Starta en ny spelomgång

Frågesporten körs direkt i webb­läsaren och startas genom ett klick på den gula knappen här ovan. Innan spelet kan börja måste två val göras, dels vilken typ av frågor som önskas och dels vilken typ av spel­omgång som ska köras. En spel­omgång kan inne­hålla frågor om antingen en av kommun, län och land­skap eller alla tre sam­tidigt. När det gäller typ av spel­omgång finns två alter­nativ, antingen en fast omgång om 100 frågor med poäng­räkning eller en obegrän­sad omgång utan poäng­räkning. Den först­nämnda ger möj­lig­het att spara resul­tatet så att det kan visas i resul­tat­list­orna, det är inte möj­ligt i en obe­gränsad spel­omgång.

När valen av fråge­typ och spel­typ har gjorts kan fråge­sporten börja. En slump­mässigt vald fråga ställs och fyra svars­alter­nativ ges, din uppgift är nu att klicka på det rätta svaret. Det valda alter­nativet märks därefter med grön eller röd färg bero­ende på om svaret var korrekt eller ej, om inte markeras också det rätta svaret med grön färg. Det finns inga tids­begräns­ningar i spelet men den poäng som delas ut för varje rätt svar beror helt och hållet på din betänke­tid. Ett korrekt svar kan som mest ge 100 poäng och som minst 1 poäng, poäng­nivån sjunker kon­tinu­er­ligt och efter 8 sekund­ers betänke­tid ges 50 poäng. På detta sätt premi­eras snabba korrekta svar som med stor sanno­likhet bygger mer på kunskap än slump.

Efter avslutad fast omgång med poäng­räkning ges möj­lig­het att spara resultatet i resul­tat­listan. Det görs med hjälp av en valfri sign­atur som till­sammans med en e-post­adress matas in direkt på spel­planen. E-post­adressen används som ett slags lösen­ord för att undvika att flera olika personer använder samma sign­atur, en adress kan heller inte användas till mer än en sign­atur. Resul­taten present­eras sedan här intill, dels i en generell lista för alla fråge­typer och dels i en lista för var och en av dessa. Den obe­gräns­ade omgången tar slut först när alla möjliga frågor har ställts, efter­som det inte finns möj­lig­het att spara något resul­tat där är det bara att lämna sidan när spelet ska avbrytas.

I spelets resultattabeller nedan presenteras signatur, fråge­typ, antal rätta svar och totalpoäng, posterna är sorterade efter totalpoäng.

Generell | Kommun | Län | Landskap | Alla

dlLs968380
GDLs908146
GDLs918110
dlAl968102
JJAl918042
GDKn867832
GDAl867827
GDLn867783
mukLn857713
letelmoKn857673
123456789

Spelet är utvecklat av David Larsson 2012. Synpunkter och rapporter om eventuella fel mottages tacksamt på adress orter(a)davidlarsson.se


© Copyright: David Larsson 2012